StatutSTATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W PSTRĄGOWEJ
(tekst jednolity znowelizowany)
Stan prawny na dzień 1 września 2010r.
PREAMBUŁA
PODSTAWA PRAWNA
Rozdział
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział
II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Rozdział
III. CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH WYKONYWANIA
Rozdział
IV.WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Rozdział  V.ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY
WSPÓLDZIAŁANIA
DYREKTORSZKOŁY
RADA PEDAGOGICZNA
RADA.RODZICÓW
SAMORZĄD UCZNIOWSI
Rozdział VI.WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI W PROCESIE
WYCHOWANIA
Rozdział  VII.ORGANIZACJA SZKOŁY
BIBLIOTEKA SZKOLNA
Rozdział VIII.NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
ZADANIA NAUCZYCIELI
ZADANIA INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
Rozdział IX.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
NAGRODY I KARY
Rozdział X.PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
Rozdział XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
PREAMBUŁA:
Chcemy być szkołą skuteczną,
bezpieczną i przyjazną, spełniającą oczekiwania naszych klientów, uczniów
rodziców i nauczycieli. To oznacza, że zadowolenie klienta szkoły jest dla nas
najważniejsze. Wzajemna życzliwość jest podstawą zachowań uczniów, ich rodziców
i nauczycieli. Postrzegamy szkołę jako wspólnotę, gdzie wszyscy jej członkowie
są jednakowo ważni. Nasza szkoła jest placówką , w której każdy uczeń:
 1. Zostanie wychowany w oparciu o wartości
  chrześcijańskie, uniwersalne oraz w duchu tradycji swojej ojczyzny.
 2. Stanie się odpowiedzialny za stan środowiska
  naturalnego, za zdrowie własne i innych.
 3. Umie współpracować z innymi i rozwiązywać zaistniałe
  problemy.
 4. Zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie
  kształcenia.
 5. Opanuje umiejętności korzystania ze źródeł informacji.
 6. Rozwinie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na
  poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 7. Rozpozna i zhierarchizuje wartości moralne, dokona
  pozytywnych wyborów.
 8. Stworzy wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców.
 9. Ukształtuje postawę dialogu, umiejętności słuchania
  innych i rozumienia ich poglądów.
10.  Zapewniamy
dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
11.  Twierdzimy,
że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie.
12.  Przyjmujemy
zasadę, że nauczyciel w zakresie wychowania pełni funkcje wspomagającą i
uzupełniającą w stosunku do rodziców.
13.  Dyrektor
tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu,
sprawiedliwy.
14.  Zajęcia
są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent dziecka, nauczyć samodzielnego
rozwiązywania problemów i wiary we własne siły.
15.  Inspirujemy
nauczycieli i uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju.
Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz wykształcenia
dzieci na ludzi twórczych i kulturalnych. Wspomaga ich w pokonywaniu problemów,
uczy współpracy ze środowiskiem, przygotowuje do życia we współczesnym informacyjnym
społeczeństwie.
Tak szeroko
pojęte wykształcenie i wychowanie jest „inwestycją narodów we własną
przyszłość”.
PODSTAWA PRAWNA:
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej jest zbiorem praw, norm i
zasad obowiązujących wszystkich pracowników, uczniów i ich rodziców.
Szkoła Podstawowa
nr 2 w  jest
publiczną szkołą działającą na podstawie:

§  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

 • Ustawy z 11 kwietnia 2007r. o zmianie
  ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia
  9 maja 2007r., Nr 80, poz. 542);
 • Rozporządzenia
  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające
  rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania o
  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
  szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046),
 • Konstytucji Rzeczpospolitej Polski.

§  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9
lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.z dnia 27 lutego 2007r.,
Nr 35, poz. 222);

§  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
sierpnia 2007 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z dnia 31 sierpnia 2007r., Nr157, poz. 1100);

§  Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z
1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2 poz. 11 i 12);

Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pstrągowej funkcjonuje Oddział Przedszkolny
na podstawie:
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
  maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
  publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie
  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do
  użytku w szkole programów Wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia
  do użytku szkolnego podręczników. ( Dz. U. Nr 89 z dnia 10 czerwca 2009 r. ,
  poz.730),
 • Rozporządzenie
  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej ora
  rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 116 z dnia 23 lipca 2009 r. , poz.977).

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 2 w  Pstrągowej.
 2. Szkoła posługuje się pieczątką nagłówkową podłużną oraz
  pieczęciami okrą­głymi (dużą i małą) zawierającymi pełną nazwę szkoły .
 3. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Pstrągowej nr
  406.
 4. Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej obejmuje domy
  położone w granicach wsi Pstrągowa od numeru 181do numeru 283 i od numeru
  336 do numeru 516 oraz od numeru 809 do numeru 821.

§ 2.

Inne informacje o
szkole.
 1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 2 w
  Pstrągowej
zwaną dalej „szkołą” – jest Gmina  Czudec.
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
  Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 • Za całość pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
 • Środki finansowe na działalność szkoła uzyskuje z
  budżetu państwa, gminy, rodziców.
 • Obsługa finansowo-księgowa szkoły znajduje się w
  Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Czudcu. Działalność zespołu
  określają odrębne przepisy.
 • Szkole imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek
  rady pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów.
 • § 3.
  1. Szkoła jest publiczną sześcioklasową szkołą
   podstawową, respektującą uniwersalne zasady etyki, zapewniającą wszystkim
   uczniom jednolite, podstawowe wykształcenie, stanowiące podbudowę do
   dalszej edukacji.
  2. Szkoła realizuje:
  1)
  ramowy plan nauczania,
  2)
  programy nauczania zawierające podstawy programowe
  obowiązujących  przedmiotów
  ogólnokształcących.
  1. Szkoła stosuje ustalone przez MEN zasady oceniania,
   klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
  2. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat oraz 1 rok w
   oddziale przedszkolnym dla dzieci pięcio i sześcioletnich.
  3. Nauka jest obowiązkowa i bezpłatna w zakresie
   ramowych planów nauczania.
  4. Rekrutacja uczniów jest prowadzona w oparciu o
   zasadę powszechnej dostępności.
  1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych
   oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia
   w sprawie organizacji roku szkolnego.
  1. Do realizacji zadań szkoła posiada: pomieszczenia
   do nauki z niezbędnym wyposażeniem, bibliotekę, pracownię komputerową z
   dostępem do Internetu oraz salę do gier i zabaw.

  ROZDZIAŁ II

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
  § 4.
  Cele i zadania
  oddziału przedszkolnego
  Celem oddziału przedszkolnego jest:
  1. Objęcie
   opieką zapisanych dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych
   warunków dla prawidłowego rozwoju.
  2. Stymulowanie
   rozwoju wychowanków.
  3. Kształtowanie
   i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go
   świata.
  4. Współdziałanie
   z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
  5. Przygotowanie
   dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
  Do zadań oddziału przedszkolnego należy:
  1. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego
   zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie
   ich sprawności ruchowej.
  2. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości
   moralnej oraz wzmacnianie więzi
   uczuciowej z rodziną.
  3. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności
   poznawania i kreślenia symboli
   graficznych.
  4. Integrowanie treści
   edukacyjnych.
  5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z
   wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
  6. Prowadzenie działalności
   diagnostycznej dotyczącej
   rozwoju wychowanka.
  7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzyżowie w celu udzielenia dziecku
   pomocy specjalistycznej.
  8. Zapewnienie
   opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieciom niepełno
   sprawnym.
  9. Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości
   narodowej, etnicznej, językowej
   i religijnej.
  10.  Zapewnienie
  dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas
  zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły.
  11.  Oddział
  przedszkolny organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie
  dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
  12.  Oddział
  realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujący i zatwierdzony przez dyrektora
  program i miesięczne plany pracy.
  § 5.
  Organy oddziału
  przedszkolnego
  Organami oddziału przedszkolnego są:
  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej.
  2. Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2w Pstrągowej
   (nauczyciel oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład).
  3. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2w Pstrągowej
   ( przedstawiciel trójki oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład).
  4. Szczegółowe kompetencje tychże
   organów zawiera Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej oraz poszczególne
   regulaminy.
  § 6.
  Zasady przyprowadzania
  i odbierania dzieci
  1. W sprawowaniu opieki nad dziećmi
   konieczne jest przestrzeganie przez rodziców lub prawnych opiekunów obowiązku przyprowadzania lub odbierania
   dzieci z oddziału przedszkolnego. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe
   upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych
   opiekunów. Osoby te muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
  2. Dziecko nie może
   być odbierane
   przez rodziców lub opiekunów będących pod wpływem alkoholu.
  3. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek
   odbierania dzieci po ukończeniu
   zajęć.
  4. Nie wydaje się dzieci dzieciom poniżej 10 roku życia.
  5. Za zgodą organu prowadzącego uczniowie oddziału
   przedszkolnego mogą być dowożeni i odwożeni ze szkoły.
  6. Opiekę nad dziećmi w busie sprawuje przewoźnik.
  7. Dzieci korzystające z odwozów są odprowadzane do busa
   szkolnego przez nauczyciela.
  8. Uczniowie oddziału przedszkolnego dowożeni do szkoły
   korzystają z opieki nad dziećmi sprawowanej przez nauczyciela dyżurującego w
   danym dniu tygodnia według grafiku dyżurów nauczycielskich.
  § 7.
  Organizacja pracy oddziału
  przedszkolnego.
  1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku
   szkolnym określa
  arkusz
  organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora dla Szkoły Podstawowej nr
  2 w Pstrągowej.
  1. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
  2. W arkuszu organizacji określa
   się w
   szczególności:

  liczbę pracowników,

  ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
  prowadzący.
  § 8.
  1. Podstawową jednostką organizacyjną jest
   oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień.
  2. Liczba dzieci w oddziale nie może
   przekraczać 25
   osób.
  3. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte
   dzieci 5 i 6 letnie, a na pisemną prośbę rodziców
   i za zgodą dyrektora
   ( w szczególnych przypadkach) dzieci 4 letnie.
  4. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w zasadzie od 6-go, ale nie
   wcześniej niż 5-go roku życia,
   do w zasadzie 7-go, ale nie później
   niż 10-go
   roku życia.
  § 9.
  1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o
   wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawy programowe, oraz
   realizację współczesnych
   koncepcji dydaktycznych.
  2. Godzina zajęć w
   oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
  3. Czas trwania zajęć dydaktyczno–wychowawczych
   jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
  4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w
   szczególności zajęć muzyczno-ruchowych, nauki języka angielskiego, nauki
   religii i zajęć rewalidacyjnych, jest dostosowany do możliwości rozwojowych
   dzieci i wynosi:
  1)
  z dziećmi w wieku 4 lat – około 15 minut,
  2)
  z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut,
  3)
  w ciągu
  tygodnia są przeprowadzane
  2 razy takie zajęcia.
  1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych
   w oddziale określają odrębne
   przepisy.
  2. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia
   dodatkowe opłacane przez rodziców, wyłącznie za ich zgodą.
  § 10.
  1. Organizację pracy
   przedszkola określa ramowy rozkład
   dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego
   oddział przedszkolny, z uwzględnieniem
   zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
  2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia,
   z uwzględnieniem potrzeb i
   zainteresowań dzieci.
  § 11.
  1. Oddział przedszkolny funkcjonuje od poniedziałku do piątku.
  2. Dzienny czas pracy oddziału wynosi 5 godzin.
  3. Oddział przedszkolny jest czynny przez 11 miesięcy.
   Przerwy w pracy oddziału ustalane są przez organ prowadzący na wniosek
   dyrektora zgodny z zapotrzebowaniem rodziców.
  4. W przypadku zgłoszenia dzieci,  w oddziale przedszkolnym może być
  organizowany
  dyżur w okresie ferii zimowych i letnich.
  1. Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej
   wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo.
  2. Nauka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatna.
  § 12.
  Zadania nauczyciela
  oddziału przedszkolnego.
  1. Nauczyciel
   odpowiada za bezpieczeństwo
   i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
  2. Nauczyciel
   tworzy warunki wspomagające
   rozwój dzieci, ich zdolności
   i zainteresowania. Dąży
   do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez
   wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
  3. Nauczyciel
   wspiera rozwój aktywności
   poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i
   przyrodniczej.
  4. Planuje
   i prowadzi pracę dydaktyczno
   – wychowawczą w
   oparciu o wybrany program wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość.
  5. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z
   psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz
   z innymi specjalistami służącymi
   pomocą w
   rozwiązywaniu problemów.
  6. Nauczyciel
   prowadzi dokumentację swojej
   pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące
   poznawaniu swoich wychowanków.
  7. Przeprowadza
   wstępną i końcową diagnozę przedszkolną dziecka 5 i 6 letniego.
  8. Planuje pracę w
   systemie tygodniowym lub miesięcznym.
  9. Zgodnie z zasadą indywidualizacji
   i podmiotowego podejścia
   do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego
   z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
  10.  Nauczyciel
  współpracuje z rodzicami w celu:
  • ujednolicenia oddziaływań wychowawczo
   – edukacyjnych,
  • podnoszenia kultury pedagogicznej rodziny,
  • rozszerzania i pogłębiania wiedzy rodziców o
   dziecku.
  11.  Nauczyciel
  w ciągu roku szkolnego
  organizuje 4 zebrania ogólne
  z rodzicami oraz spotkania indywidualne w miarę potrzeb.
  12.  Nauczyciel
  na początku roku szkolnego
  zapoznaje rodziców z programem nauczania i statutem przedszkola.
  13.  Nauczyciel
  ma stale doskonalić metody
  pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę pedagogiczną,
  rozwijać i
  doskonalić swój
  warsztat pracy.
  § 13.
  Wychowankowie oddziału przedszkolnego.
  1. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
  • właściwie
   organizowanego procesu opiekuńczo
   – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
   poprzez zajęcia i zabawy dowolne,
   zajęcia organizowane,
   spacery, wycieczki i sytuacje okolicznościowe,
  • ochrony przed wszystkimi formami przemocy
   fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
  • życzliwego
   i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno – wychowawczym, poprzez
   zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne,
   emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości
   i uznania,
  • uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice.
  § 14.
  Postanowienia końcowe
  1. Dokumentację oddziału
   przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.
  2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
  3. Poprawki do statutu wprowadza uchwałą rada pedagogiczna na wniosek
   organów szkoły.
  4. Uchwała ma moc obowiązującą,
   o ile została podjęta w obecności ½ składu rady zwykłą większością głosów.

  ROZDZIAŁ III

  CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH
  WYKONYWANIA

  § 15.
  Kształcenie i wychowanie ma na celu:
  1. Wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji
   Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie
   przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych
   tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy
   jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,
  2. Przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu
   kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość,
   pobudzenie do myślenia w kategoriach nierozerwalności interesów państwa i
   narodu, poszanowanie prawa i konieczności umacniania państwa jako
   organizatora życia narodu,
  3. Wychowanie dla pokoju,
  4. Kształtowanie umiejętności stosowania zasad
   współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i
   rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych,
  5. Przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie,
   szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełniania powinności
   wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny,
   pracownika, wzorowego obywatela,
  6. Wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości,
   kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących,
  7. Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa
   w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej,
   kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych,
   dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych
   uzdolnień artystycznych,
  8. Włączanie uczniów do działań służących ochronie
   przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska,
  9. Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej,
   odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania
   sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.
  10. Szkoła robi wszystko, by
   jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy w różnych
   dziedzinach działalności ludzkiej, a zwłaszcza:
  1)
  Umiał rozwijać swoje
  zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia,
  2)
  Wyróżniał się
  wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość, samodzielność,
  wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość,
  3)
  Opanował niezbędne
  umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy i wypoczynku oraz
  uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji,
  4)
  Zdobył przygotowanie
  do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy,
  5)
  Doceniał znaczenie nauki,
  postępu technicznego i rozwoju cywilizacji,
  6)
  Posiadał nawyki
  uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi
  narzędziami i urządzeniami technicznymi,
  7)
  Nabył niezbędne
  doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu
  uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska,
  8)
  Rozumiał i cenił
  wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim
  przejawom demoralizacji i patologii społecznej.
  § 16.
  Zadania dydaktyczno-wychowawcze.
  1. 1.
   Szkoła spełnia
   funkcje: kształcącą, wychowawczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc
   warunki do wszechstronnego, tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno –
   społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów.
  2. 2.
   Szkoła wyposaża w
   wiedzę:
  • o człowieku i
   społeczeństwie,
  • o problemach społeczno
   – ekonomicznych współczesnego świata i kraju,
  • o kulturze, środowisku
   przyrodniczym i jego ochronie,
  • o nauce, technice i
   pracy dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz tworzenia
   zintegrowanego obrazu rzeczywistości.
  1. 3.
   Szkoła wyrabia
   umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i
   celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem
   oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.
  2. 4.
   Szkoła przygotowuje
   do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym
   wysiłkiem pomnażać będą dorobek ojczyzny, wpływać na polepszenie bytu narodu,
   umacniać rangę i znaczenie naszego państwa w świecie.
  3. 5.
   Uznając prawo
   rodziców do religijnego wychowania dzieci, nasza placówka, jako szkoła
   publiczna, organizuje nauczanie religii.
  4. 6.
   Szkoła respektuje
   chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady
   etyki.
  5. 7.
   Szkoła umożliwia
   uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
   religijnej.
  6. 8. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
  7. 9. Szkoła zapewnia pomoc
   psychologiczno-pedagogiczną uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  § 17.
  Sposób
  wykonywania zadań szkoły.
  1.Zadania dydaktyczne będą
  realizowane poprzez:
  1)
  Stwarzanie sytuacji
  sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej.
  2)
  Właściwy dobór
  programów nauczania i podręczników szkolnych.
  3)
  Zapewnienie uczniom
  dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych.
  4)
  Tworzenie bazy
  dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów.
  5)
  Prowadzenie zajęć
  lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania.
  6)
  Stwarzanie sytuacji
  umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w
  praktycznym działaniu.
  7)
  Przygotowanie zestawu
  szkolnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości
  uczniów.
  8)
  Wspomaganie rozwoju
  indywidualnych zainteresowań uczniów, oraz udzielanie im pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej.
  2.Zadania wychowawcze będą
  realizowane poprzez:
  1)
  Realizację tematyki
  lekcji z wychowawcą.
  2)
  Właściwy przykład
  nauczyciela wychowawcy.
  3)
  Realizację zadań
  wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez wykorzystanie odpowiednich
  treści i sytuacji lekcyjnych.
  4)
  Organizacja apeli
  tematycznych.
  5)
  Organizacja apeli
  związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi.
  6)
  Uczestnictwo uczniów w życiu
  szkoły poprzez akademie, zajęcia pozalekcyjne.
  § 18.
  Zadania
  opiekuńcze.
  1.Zadania opiekuńcze szkoły, to:
  1)
  Systematyczne wpajanie
  uczniom zasad bezpiecznego zachowania się,
  2)
  Organizowanie przed
  lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach,
  3)
  Zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia
  uczniom bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje
  stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów
  4)
  Zobowiązanie nauczycieli do zwracania uwagi na osoby postronne
  przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby – do zawiadomienia
  pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
  5)
  Zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia dyrektora o wszelkich
  dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub
  stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów
  6)
  Zapewnienie uczniom klas I – III bezpiecznego powrotu do domu,
  7)      Udzielanie uczniom mającym trudną
  sytuację materialną oraz dotkniętym wypadkami losowymi stałej bądź doraźnej
  pomocy finansowej.
  § 19.
  Zadania
  opiekuńcze będą realizowane poprzez:
  1.
  Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach, na
  boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych.
  2.
  Dostosowanie zajęć lekcyjnych do rozkładu jazdy autobusu szkolnego.
  3. Stały
  kontakt z rodzicami, mający na celu rozpoznanie sytuacji domowej ucznia i udzielanie
  mu właściwej pomocy.
  4. Stałą
  współpracę z higienistką szkolną w celu zapewnienia należytej opieki
  zdrowotnej.
  5.
  Propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.
  § 20.
  Zadania
  zespołów nauczycielskich.
  1.
  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego
  zadaniem jest:
  1)
  ustalenie zestawu
  programów,
  2)
  modyfikowanie
  programu,
  3)
  dobór podręczników,
  4)
  opracowanie i
  realizacja tematyki samokształceniowej,
  5)
  decydowanie o formach
  kontroli zdobytych wiadomości i umiejętności,
  6)
  ustalenie sposobu realizacji
  ścieżek edukacyjnych,
  7)
  opiniowanie przygotowywanych
  w szkole autorskich, programów nauczania i innowacji pedagogicznych.
  2. Pracą
  zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
  3. Zespoły problemowo – zadaniowe dyrektor powołuje w miarę potrzeb do
  wykonywania konkretnych zadań związanych z organizacją pracy szkoły.
  4. Dyrektor powołuje zespół
  nauczycieli, wychowawców i ( w miarę możliwości)specjalistów prowadzących
  zajęcia z uczniami. Celem zespołu jest diagnozowanie i indywidualizowanie
  zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

  ROZDZIAŁ
  IV

  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

  § 21.
  W szkole istnieje Wewnątrzszkolny
  System Oceniania, który określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i
  promowania uczniów.
  Ocenianiu podlegają:
  1)
  osiągnięcia edukacyjne
  ucznia
  2)
  zachowanie ucznia.
  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć
  edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i
  postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
  wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w
  szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. Przy ustalaniu oceny z
  wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy brać pod uwagę wysiłek
  wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
  tych zajęć. Ocenienie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez
  wychowawcy klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania
  przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
  1. Cele oceniania
   wewnątrzszkolnego.
  1)
  Informowanie ucznia o
  poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym
  zakresie.
  2)
  Udzielanie uczniowi
  pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju.
  3)
  Motywowanie ucznia do
  dalszych postępów w nauce i zachowaniu
  4)
  Dostarczanie rodzicom
  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych
  uzdolnieniach ucznia
  5)
  Umożliwienie
  nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
  wychowawczych.
  1. Zasady oceniania.
  1)
  Ocenianie obejmuje
  wiadomości i umiejętności zawarte w podstawach programowych, obowiązujących w
  szkole programach nauczania i programie wychowawczym szkoły.
  a)
  umiejętności
  komunikacyjne:
  – porozumienie
  się w języku ojczystym,

  umiejętność korzystania ze źródeł informacji
  b)
  umiejętności
  społeczne:

  współpraca w grupie – klasie,

  umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań klasowych i
  indywidualnych,

  umiejętność wyrażania własnych opinii i obrony prezentowanego stanowiska oraz umiejętność
  rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
  c)
  umiejętności i
  dyspozycje psychologiczne:

  poczucie własnej wartości,

  umiejętność pokonywania trudności życiowych.
  2)
  Rolą oceny jest przede
  wszystkim informowanie uczniów i ich rodziców o postępach w nauce i zachowaniu.
  3)
  Na ocenę wiadomości
  nie może mieć wpływu zachowanie się ucznia oraz jego cechy osobowościowe.
  4)
  Ocena nie może
  spełniać funkcji represyjnych.
  1. 3.
   Tryb i formy
   oceniania.
  1)
  Przyjmuje się
  ocenianie bieżące, śródroczne i roczne wg skali w punkcie 7.
  2)
  Nauczyciele
  poszczególnych przedmiotów przygotowują własne kryteria ocen, wynikające ze
  specyfiki nauczanych przedmiotów, zgodnie z obowiązującym w szkole systemem
  nauczania.
  1. 4.
   Ocenianie bieżące:
  Oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny w
  jednakowym stopniu dotyczyć: wiadomości i umiejętności.
  1). Oceny
  cząstkowe ustala się na podstawie:
  a)
  odpowiedzi ustnych,
  b)   obowiązkowych
  sprawdzianów pisemnych /60 min, 45 min/, liczba takich sprawdzianów nie może
  przekraczać 4 w roku szkolnym.
  2).Powyższe
  nie dotyczy sprawdzianów z języka polskiego. Nauczyciele tego przedmiotu
  przyjmują osobne formy sprawdzianów pisemnych.
  a)
  sprawdzianów
  obejmujących niewielką ilość materiału /do 5 lekcji/, tzw. kartkówki,
  b)
  umiejętności
  korzystania ze źródeł informacji,
  c)
  wykonywania doświadczeń,
  d)
  prac domowych,
  e)
  aktywności na
  zajęciach.
  3) Jeżeli uczeń z powodów usprawiedliwionych
  bądź nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu obowiązkowego, to musi
  do niego przystąpić w ustalonym przez nauczyciela terminie.
  5.
  Ocenianie śródroczne i roczne.
  1).
  Klasyfikacja odbywać się będzie 2 razy w roku:
  a) po pierwszym semestrze,
  b) po drugim semestrze
  /ocena roczna/
  2).Ocenę klasyfikacyjną
  ustala się na podstawie podsumowania osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych
  ucznia, biorąc pod uwagę przyjęte w punkcie 4 – „Ocenianie bieżące”.
  3). Ocena ustalona
  przez nauczyciela na koniec II semestru jest także oceną roczną.
  4). Nauczyciele poszczególnych
  przedmiotów są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o ocenach
  pozytywnych na 2 tygodnie przed
  posiedzeniem klasyfikacyjnym, a o ocenie niedostatecznej na 1 miesiąc przed tym
  zebraniem /kontakt osobisty potwierdzony zapisem w dzienniku.
  5). Klasyfikowanie śródroczne i
  roczne polega na ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej przez nauczycieli
  przedmiotów oraz oceny z zachowania ustalonej przez wychowawcę klasy w skali
  przyjętej przez szkołę.
  6. Jawność oceny.
  1). Oceny są jawne zarówno dla
  ucznia, jak i jego rodziców.
  2). Na prośbę ucznia lub rodziców
  nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.
  3). Na wniosek ucznia lub jego
  rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca
  oceniania jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.
  7.
  Skala ocen cząstkowych i semestralnych na poszczególnych etapach edukacji.
  Ocenianie
  na poziomie I etapu edukacyjnego.
  1). W kl.
  I-III obowiązuje ocena opisowa semestralna i końcoworoczna.
  2).
  Od 31.01.2011 r. wprowadza się cząstkowe ocenianie punktowe, zgodnie z
  poniższym wykazem:
  • umiesz wszystko wspaniale – 6 punktów
  • umiesz wszystko bardzo dobrze – 5 punktów
  • umiesz dobrze – 4 punkty
  • stać cię na więcej – 3 punkty
  • masz poważne braki – 2 punkty
  • nie umiesz- 1 punkt
  3). Ocenianie z religii odbywa się wg skali
  przyjętej w kl. IV-VI.
  Ocenianie
  na poziomie II etapu edukacyjnego, klasy IV-VI.
  1) W
  klasach IV-VI do oceny postępów w nauce i zachowaniu będzie obowiązywała
  następująca skala ocen. Do oceny postępów w nauce stosuje się skalę od 1-6.
  • 6 – celujący
  • 5 – bardzo dobry
  • 4 – dobry
  • 3 – dostateczny
  • 2 – dopuszczający
  • 1 – niedostateczny
  1)
  Przyjętą skalę ocen
  stosuje się zarówno do oceniania bieżącego, śródrocznego, rocznego.
  2)
  Dopuszcza się
  stosowanie znaków + , –  przy ocenach
  cząstkowych /nie dotyczy ocen śródrocznych i rocznych/.
  10. Kryteria poszczególnych ocen.
  1) Posługiwanie się i operowanie
  nabytymi wiadomościami:
  Kryterium
  umiejętności stosowania wiedzy
  Poziom w stopniach
  Samodzielne
  i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych
  6
  Umiejętne
  wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela
  5
  Stosowanie
  wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez
  nauczyciela
  4
  Stosowanie
  wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela
  3
  Brak
  umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela
  2
  Zupełny
  brak umiejętności stosowania wiedzy
  1
  2) Kultura
  przekazywania wiadomości:
  Kryterium
  oceny umiejętności przekazywania wiadomości
  Poziom w stopniach
  Poprawny
  język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień
  kondensacji wypowiedzi
  6
  Poprawny
  język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, kondensacja
  wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów
  nauczania.
  5
  Brak
  błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane
  w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany
  4
  Niewielkie
  i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego,
  mała kondensacja wypowiedzi.
  3
  Liczne
  błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu.
  2
  Bardzo
  liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem
  literackim
  1
  3)
  Zakres i jakość wiadomości:
  Kryterium
  ustalenia zakresu i jakości wiadomości
  Poziom w stopniach
  Wiadomości
  ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści
  wiadomości powiązane ze sobą w syntetyczny układ
  6
  Wyczerpujące
  opanowanie całego materiału programowego /koniec roku lub semestru/;
  wiadomości powiązane ze sobą, w logiczny układ.
  5
  Opanowanie
  materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi.
  4
  Zakres
  materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego
  przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.
  3
  Nieznajomość
  nawet podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione
  2
  Rażący
  brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami
  1
  4)
  Rozumienie materiału naukowego:
  Kryterium
  rozumienia
  Poziom w stopniach
  Zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków
  między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz.
  6
  Właściwe rozumienie uogólnień i związków między
  nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela
  5
  Poprawne rozumienie uogólnień i związków między
  nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela
  4
  Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień
  oraz wyjaśnienie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela
  3
  Brak rozumienia podstawowych uogólnień i
  umiejętności wyjaśniania zjawisk
  2
  Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna
  nieumiejętność wyjaśniania zjawisk
  1
  10.
  Ocenianie zachowania.
  1. Zakres oceniania i skala ocen.
  1) Ocena
  z zachowania powinna uwzględniać:
  • funkcjonowanie ucznia
   w środowisku szkolnym,
  • respektowanie zasad
   współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
  2) Ocenę zachowania
  śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV, ustala się wg następującej skali:
  • wzorowe,
  • bardzo dobre,
  • dobre
  • poprawne,
  • nieodpowiednie,
  • naganne
  3) W
  klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.
  4) Ocena
  zachowania nie może mieć wpływu na:
  • oceny z zajęć
   edukacyjnych,
  5) Uczeń,
  który uzyskał ocenę naganną z zachowania w kolejnych dwóch semestrach, decyzją
  rady pedagogicznej nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie
  kończy szkoły, w przypadku ucznia klasy programowo najwyższej.
  6) Na
  początku roku wychowawca przedstawia uczniom:
  • kto i w jaki sposób
   proponuje ocenę zachowania,
  • co wpływa na jej
   podwyższenie lub obniżenie,
  • jaka jest możliwość
   poprawienia ustalonej oceny.
  7) Przy
  ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
  zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
  zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie
  kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno
  – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz diagnozy przeprowadzonej
  przez „Zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o
  specjalnych potrzebach edukacyjnych”.
  11.
  Tryb ustalania oceny zachowania
  1) Ocenę
  zachowania ustala wychowawca klasy po zebraniu propozycji ocen okresowych lub
  rocznych, złożonych na piśmie na 10 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej
  przez nauczycieli uczących w danej klasie, wnikliwej obserwacji ucznia w
  środowisku szkolnym i poza szkolnym, rozmów z uczniami tej klasy, rozmów z
  uczniami zainteresowanymi i jego rodzicami.
  2)
  Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów z planowanymi na półrocze bądź na
  koniec roku szkolnego ocenami zachowania na 1 tydzień przed posiedzeniem rady
  pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację, a o ocenie nieodpowiedniej na 1 miesiąc
  przed tym posiedzeniem.
  3)
  Wystawione oceny zachowania powinny być szczegółowo uzasadnione przez
  nauczyciela na poprzedzających posiedzenie rady pedagogicznej lekcjach
  z wychowawcą.
  4)
  Podstawowym uzasadnieniem oceny winny być: fakty pedagogiczne zapisane w
  zeszytach spostrzeżeń, dzienniczkach ucznia, dziennikach, oceny wystawione
  przez nauczycieli uczących w danej klasie, opinia uczniów.
  5) Na
  żądanie uczniów i ich rodziców wychowawca obowiązany jest przygotować pisemne
  uzasadnienie ustalonej oceny nieodpowiedniej.
  6)
  Uzasadnienie ocen rocznych i okresowych należy przedstawić w 3 aspektach:
  – spełnienia
  obowiązków szkolnych,
  – jego
  kultury osobistej,
  – postawy
  wobec kolegów i innych osób.
  7) Dopiero
  po dokonaniu ocen cząstkowych wychowawca klasy może wyrazić opinię ogólną w
  postaci stopnia szkolnego.
  8)
  Ustalone oceny zachowania przez wychowawcę wymagają zatwierdzenia przez radę
  pedagogiczną.
  9)
  Członkowie rady pedagogicznej mają wpływ na ocenę zachowania poprzez:
  • złożenie propozycji
   ocen w karcie ocen zachowania,
  • zgłoszenie opinii do
   wychowawcy w ciągu roku szkolnego.
  12.
  Kryteria ocen
  1) Ocena wzorowa
  a) przestrzeganie postanowień statutu szkoły (wzorowa postawa,
  dokładne wypełnianie poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia
  szkolnego i dbanie o nie);
  b) postawa godna naśladowania przez innych (wzór dla innych,
  chętny udział w pracach na rzecz szkoły – porządkowanie, upiększanie, estetyka Sali
  lekcyjnej, korytarza szkolnego);
  c)
  frekwencja (brak
  spóźnień i nieobecności nieusprawiedliwionych)
  d)
  wzorowy stosunek
  do nauki (systematyczna nauka z pełnym wykorzystaniem zdolności intelektualnych
  i sprawnościowych, wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych);
  e)
  udział w zajęciach
  pozalekcyjnych (chętny udział w zajęciach sportowych, kół zainteresowań,
  konkursach sportowych, przedmiotowych, wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych,
  godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, praca w organizacjach szkolnych);
  f)
  kultura osobista
  (nienaganne zachowanie wobec osób starszych, nauczycieli, kolegów, wzorowe
  zachowanie poza szkołą, kulturalne wysławianie się połączone ze stosowną
  postawą);
  g) udział w życiu szkoły i klasy (zaangażowanie w akademie,
  uroczystości, programy
  artystyczne, pomoc w pracy wychowawcy);
  h) wrażliwość na problemy innych (bezinteresowna
  pomoc kolegom słabszym w nauce,
  rozwiązywanie konfliktów w klasie, obrona
  słabszych);
  g)
  dbałość o higienę
  ciała i estetykę ubioru (skromny, schludny, stosowny strój do danej  sytuacji, czystość włosów, paznokci, butów,
  brak zbędnych ozdób, makijażu).
  2) Ocena bardzo dobra
  a) przestrzeganie
  postanowień statutu szkoły (bardzo dobra frekwencja, brak spóźnień, wypełnianie
  poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego i dbanie o
  nie, dbałość o estetykę Sali lekcyjnej, porządkowanie szkoły i terenu wokół
  niej);
  b) brak
  nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień;
  c) systematyczna
  nauka (pełne wykorzystanie możliwości intelektualnych i sprawnościowych, szczególnych
  uzdolnień);
  d) kulturalne zachowanie w szkole i poza nią (okazywanie
  szacunku osobom starszym,
  f) wszystkim
  pracownikom szkoły, kulturalne wysławianie się i stosowna postawa); udział w
  konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych (konkursy przedmiotowe,
  sportowe, chętne i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz).
  3) Ocena dobra
  a) przestrzeganie
  postanowień statutu szkoły (bardzo dobra frekwencja, brak spóźnień, wypełnianie
  poleceń nauczycieli i wychowawców, poszanowanie mienia szkolnego i dbanie o
  nie, dbałość o estetykę sali lekcyjnej, porządkowanie szkoły i terenu wokół
  niej);
  b) frekwencja
  (sporadyczne spóźnienia, pojedyncze nieobecności nieusprawiedliwione);
  c) systematyczna
  nauka na miarę swoich możliwości (systematyczna nauka, która nie zawsze jest
  połączona z pełnym wykorzystaniem intelektualnym);
  d) kulturalne
  zachowanie w szkole i poza nią (stosowny strój i postawa w każdej sytuacji,
  dbałość o kulturę słowa, szacunek dla osób starszych, nauczycieli, kolegów,
  członków rodziny);
  e) udział
  w życiu szkoły i klasy (bierze udział w większości uroczystości artystycznych,
  wydarzeniach kulturalnych, sportowych, dbałość o estetykę sali lekcyjnej);
  f)stosunek
  do kolegów (brak wulgaryzmów, stosowanie zwrotów grzecznościowych i docenianie
  czyjejś pracy);
  g) poszanowanie
  cudzej własności i dbałość o nią.
  4) Ocena poprawna
  a) sporadyczne
  naruszanie postanowień statutu szkoły;
  b) stosunek
  do nauki (niesystematyczne uczenie się, nieobowiązkowość, zapominanie zeszytu,
  podręczników i innych pomocy dydaktycznych, pracy domowej;
  c) zaangażowanie
  w życie szkoły i klasy (nie zawsze chętny udział w ważnych wydarzeniach dla
  klasy, brak zainteresowania sprawami szkoły);
  d) kulturalne
  zachowanie (nie zawsze zachowanie adekwatne do zaistniałej sytuacji);
  e) stosunek
  do innych (brak szacunku do drugiego człowieka, niewłaściwe relacje
  interpersonalne w środowisku kolegów).
  5) Ocena nieodpowiednia
  a) częste naruszanie postanowień statutu szkoły;
  b)frekwencja
  (nieobecności nieusprawiedliwione, liczne spóźnienia);
  c) udział w życiu szkoły i klasy (brak zaangażowania w życie
  klasy i szkoły);
  d)zachowanie
  na lekcjach (bierność lub rozpraszanie innych uczniów);
  e) zachowanie wobec kolegów i innych osób (niekulturalne
  zwroty, wulgaryzmy, uczestnictwo w bójkach, dokuczanie słabszym, zły wpływ na
  klasę, próby poprawy nieudane lub krótkotrwałe próby poprawy);
  f) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
  g) przestrzeganie zasad życia społecznego (brak przestrzegania
  podstawowych zasad, brak szacunku dla pracowników szkoły, osób starszych,
  reprezentowanie postawą złego przykładu dla kolegów);
  h)niesystematyczna
  nauka.
  6) Zachowanie naganne
  a) notoryczne
  naruszanie postanowień statutu szkoły (nie wypełnianie poleceń nauczycieli,
  brak poszanowania mienia szkolnego);
  b)lekceważący
  stosunek do obowiązków szkolnych ;
  c) przeszkadzanie na
  lekcjach (rozpraszanie uwagi kolegów);
  d)złośliwość
  w stosunku do innych (wulgaryzmy, nieprzypadkowe, nieprzemyślane złe
  zachowanie, brak szacunku dla cudzej pracy, niegrzeczne zwracanie się do osób
  starszych, nauczycieli kolegów, rękoczyny, nękanie młodszych i słabszych
  kolegów, wymuszanie określonego zachowania na innych );
  e) frekwencja
  (spóźnienia, nieobecności nieusprawiedliwione);
  f) brak jakichkolwiek
  zasad współżycia w grupie.
  7) Ocena
  naganna a zachowanie:
  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o
  niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez
  ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną
  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  13.
  Poprawianie ocen zachowania
  1)
  Uczniowie i rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
  uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
  przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone
  w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
  2) W
  przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
  ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny,
  dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

  dyrektor szkoły albo nauczyciel jako przewodniczący komisji

  wychowawca klasy

  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęci edukacyjne w danej
  klasie
  – przedstawiciel samorządu uczniowskiego

  przedstawiciel Rady Rodziców.
  3)
  Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną ocenę
  klasyfikacyjną zachowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
  przewodniczącego komisji.
  4)
  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być
  niższa od ustalanej wcześniej.
  5.)Ocena
  ustalona przez komisję jest ostateczna.
  6) Z prac
  komisji sporządza się protokół zawierający :
  – skład
  komisji
  – termin
  posiedzenia komisji
  – wynik
  głosowania

  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem
  Protokół
  stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  14. Czynności poprzedzające ustalenie oceny
  zachowania przez wychowawcę klasy
  1)
  Wystawianie ocen cząstkowych w dzienniku (co 2 tygodnie).
  2)
  Informowanie rodziców o każdej ocenie cząstkowej nieodpowiedniej w ciągu
  tygodnia od daty ustalenia takiej oceny.
  3)
  Szczegółowa analiza frekwencji i zapisów w dzienniku, zeszytów spostrzeżeń i
  dokumentów odnoszących się do zachowania uczniów.
  4)
  Rozmowy z samorządem klasowym, zainteresowanym uczniem, nauczycielami uczącymi
  w tej klasie.
  5) Zebranie
  propozycji ocen na karcie ocen od nauczycieli uczących w danej klasie.
  Klasyfikacja:
  promowanie uczniów, egzamin klasyfikacyjny, sprawdzający i poprawkowy.
  15.
  Klasyfikacja.
  1)
  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
  ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i
  zachowania ucznia oraz ustaleniu – wg przyjętej skali – śródrocznych ocen
  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania.
  2)
  Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć
  edukacyjnych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
  ogólnego dla I etapu edukacyjnego i zachowania ucznia w danym roku szkolnym
  oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i
  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wskazuje potrzeby rozwojowe i
  edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem
  uzdolnień. Ocena ta jest oceną opisową.
  3)
  Klasyfikacja roczna w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z
  zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
  klasyfikacyjnej zachowania.
  4) W
  uzasadnionych przypadkach;
  • na podstawie opinii poradni psychologiczno –
   pedagogicznej o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w
   zajęciach,
  • na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty,
  uczeń może być
  zwolniony z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub
  technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na
  podstawie opinii lekarskiej i na czas określony w tej opinii. W przypadku
  zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub
  technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
  klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  5) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
  może zwolnić ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, z
  niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego.
  W przypadku takiego ucznia, posiadającego orzeczenie o
  potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z
  nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka
  obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
  się „zwolniony” albo „zwolniona”.
  6) Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
  7) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
  zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a
  śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po
  zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.
  8) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych
  zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena z
  tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na
  ukończenie szkoły.
  9) Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu
  wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
  roczną ocenę klasyfikacyjną.
  10) Termin przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej uczniów
  ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, na podstawie Rozporządządzenia
  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji danego roku szkolnego.
  16.
  Egzamin klasyfikacyjny.
  1) Jeżeli
  uczeń opuścił ponad 50% zajęć ustalonych w szkolnym planie nauczania, może nie
  być klasyfikowany z tych zajęć, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia
  śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej.
  2) Uczeń
  nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
  klasyfikacyjny.
  3) Rada
  Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na wniosek rodziców
  lub ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej.
  4)
  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
  a)
  uczeń realizujący na
  podstawie odrębnych przepisów indywidualnych tok lub program nauki,
  b)
  uczeń spełniający
  obowiązek szkolny poza szkołą.
  5)
  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 2, 3, 4a, przeprowadza
  nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora
  szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
  6) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół
  zawierający:
  • imiona i nazwiska
   nauczycieli,
  • termin egzaminu
   klasyfikacyjnego,
  • zadania egzaminacyjne,
  • wyniki egzaminu
   klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
  7) Do
  protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
  odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
  8) W
  przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
  edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
  wpisuje się „nieklasyfikowany”.
  17.
  Egzamin sprawdzający.
  1)
  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
  roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
  z tym że niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może
  być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
  2) W
  terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczeń lub jego
  rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
  (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
  niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
  3) W
  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor szkoły powołuje komisję, która
  przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i
  ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
  edukacyjnych.
  4) W
  skład komisji wchodzą:
  w
  przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  • dyrektor szkoły albo
   nauczyciel – jako przewodniczący komisji,
  • nauczyciel prowadzący
   dane zajęcia edukacyjne (nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach
   komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach),
  • dwóch nauczycieli z
   danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
   edukacyjne.
  5)
  Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
  edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
  przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
  (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być
  zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy zdaje także uczeń,
  który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną
  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach rada
  pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z 2 obowiązkowych zajęć
  edukacyjnych.
  6) Z prac
  komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  • skład komisji,
  • termin sprawdzianu,
  • zadania (pytania)
   sprawdzające,
  • wynik sprawdzianu oraz
   ustaloną ocenę.
  7) Do
  protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
  ucznia.
  8) Uczeń,
  który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
  terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
  dyrektora szkoły.
  18.
  Egzaminy poprawkowe.
  1)
  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo
  najwyższej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę
  niedostateczną z jednych zajęć
  edukacyjnych,
  może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna
  może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z 2 obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  2)
  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej .
  3) Termin
  egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
  letnich.
  4)
  Egzamin poprawkowy z muzyki, plastyki, techniki, informatyki oraz WF ma formę
  praktyczną.
  5)
  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład
  komisji wchodzą:
  • Dyrektor Szkoły –
   przewodniczący,
  • nauczyciel danych
   zajęć edukacyjnych – egzaminator,
  • nauczyciel prowadzący
   takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji
  6)
  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w
  pracach komisji w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
  dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
  prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym , że powołanie nauczyciela
  zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  7) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  :
  • skład komisji
  • termin egzaminu
   poprawkowego
  • pytania egzaminacyjne
  • wynik egzaminu
   poprawkowego oraz uzyskaną ocenę
  • pisemne prace ucznia i
   zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
  8) Uczeń,
  który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
  terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez
  dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
  9) Uczeń,
  który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z
  zastrzeżeniem pkt 10.
  10)
  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia oraz jego sytuację rodzinną, rada
  pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia
  do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych
  zajęć edukacyjnych.
  19.
  Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej.
  1) Sprawdzian
  poziomu opanowania umiejętności przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej,
  w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora centralnej komisji
  egzaminacyjnej.
  2). Organizacja sprawdzianu
  a) Za
  organizację sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu
  egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Może on nie później niż na 2
  miesiące przed terminem sprawdzianu powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego
  zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
  b) Nie
  później niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzony
  sprawdzian, przewodniczący przesyła dyrektorowi komisji okręgowej listę uczniów
  przystępujących do sprawdzianu i odpowiada za zabezpieczenie dokumentacji i prawidłowy
  przebieg sprawdzianu.
  c) Przewodniczący
  szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespół nadzorujący w składzie :

  przewodniczący;
  – co
  najmniej 2 nauczycieli, z których przynajmniej 1 jest zatrudniony w innej
  szkole.
  d) W czasie trwania sprawdzianu
  uczeń musi mieć zapewnione odpowiednie warunki do samodzielnej pracy. Nie może
  korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
  e) Sprawdzian trwa 60 minut.
  f) W
  czasie sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali, jedynie w przypadkach
  szczególnie uzasadnionych.
  g) W
  przypadku zakłócenia przebiegu sprawdzianu przez ucznia lub niesamodzielnego
  rozwiązywania zadań, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa
  sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego pracę.
  h) Przewodniczący
  szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu,
  który podpisuje zespołu nadzorujący i przekazuje go niezwłocznie do komisji
  okręgowej.
  i) Uczeń
  może uzyskać ze sprawdzianu maksymalnie 40 pkt
  .j) Prace uczniów sprawdzają
  egzaminatorzy powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu
  ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznawanej przez
  egzaminatorów.
  k) Wynik
  sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
  3) Warunki sprawdzianu dla uczniów ze
  specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
  a)
  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się maja prawo przystąpić do
  sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni
  psychologiczno-pedagogicznej.
  b) W
  przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
  dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu do indywidualnych
  potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego
  orzeczenia.
  c) Opinia, o której mowa w pkt1,
  powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie później niż
  do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z
  tym, że nie wcześnie niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej. Dla tych
  uczniów czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej jednak niż o
  30 min.
  d)
  Opinię rodzice przekładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października
  roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
  e)
  Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie
  zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i
  formie odpowiedniej ze względu na ich stan zdrowia.
  f)
  Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie
  przystępują do sprawdzianu.
  g) Uczeń
  z upośledzeniem w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie
  kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w gimnazjum, może
  być zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców
  zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
  h)
  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
  przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni ze
  sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu
  laureata lub finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z
  uzyskaniem najwyższego wyniku
  4) Postanowienia końcowe.
  a)
  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu
  albo przerwał go, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym
  przez dyrektora komisji centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku,
  w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
  b)
  Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do 20 sierpnia danego roku, powtarza
  ostatnią klasę szkoły podstawowej.
  c) W
  szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających
  przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor
  komisji okręgowej może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu
  na wniosek dyrektora szkoły, która działa w porozumieniu z rodzicami.
  d) Wynik
  sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.
  e)
  Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
  f)
  Sprawdzona lub oceniona praca może być udostępniona uczniowi lub jego rodzicom
  do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej, na wniosek
  ucznia lub jego rodziców.
  20. Promowanie.
  1)
  Uczniowie kl. I-III otrzymują promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ich
  osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
  2) Na
  wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub
  na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów)
  rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły
  podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
  3) Ucznia
  kl. I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych
  przypadkach, uzasadnionych opinią lekarską, poradni
  psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz w
  porozumieniu z rodzicami.
  4)
  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
  programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych
  uzyskał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, a w klasie VI złożył
  sprawdzian w terminie do 20 sierpnia.
  5) Uczeń,
  który nie spełnia warunków określonych wg pkt 3, nie otrzymuje promocji i
  powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt B.
  6)
  Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji krocznej uzyskał
  promocję lub ukończył szkołę i z obowiązujących zajęć edukacyjnych otrzymał średnią
  ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły
  z wyróżnieniem.
  21 Warunki ukończenia szkoły.
  1) Uczeń
  kończy szkołę podstawową :
  a)
  jeżeli w wyniku
  klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z
  obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i
  roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
  realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole podstawowej,
  uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny
  niedostatecznej (z zastrzeżeniem możliwości niepromowania ucznia, któremu co
  najmniej dwa razy ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania),
  b)
  jeśli przystąpił do
  sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole.
  2) Uczeń
  kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej
  uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
  co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
  22.
  Postanowienia końcowe.
  1) Na
  rocznym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej zostanie oceniona dalsza
  przydatność niniejszego systemu i przyjęte zostaną wnioski co do jego
  usprawnienia.
  § 22.
  1. Szkoła może organizować zajęcia
  dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
  § 23.
  Organizacja współpracy z poradnią
  psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami świadczącymi
  specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
  1. Zasięganie opinii pracowników
  poradni poprzez wychowawców klas, dotyczących uczniów mających trudności w
  nauce i wychowaniu.
  2. Organizacja spotkań z
  pracownikami poradni na tematy zawodoznawcze i wychowawcze.
  3. Typowanie uczniów na badania
  specjalistyczne w przychodniach zdrowia.
  § 24.
  1. Szkoła pracuje w oparciu o
  program wychowawczy i program profilaktyki szkoły.

  ROZDZIAŁ V

  ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY
  WSPÓŁDZIAŁANIA

  § 25.
  1.Organami szkoły są:
  1)      dyrektor szkoły,
  2)      rada pedagogiczna,
  3)      rada rodziców,
  4)      samorząd uczniowski.
  2. Kompetencje dyrektora:
  1)
  kieruje bieżącą
  działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  2)
  sprawuje nadzór
  pedagogiczny,
  3)
  sprawuje opiekę nad
  uczniami oraz stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego,
  4)
  kieruje pracami rady
  pedagogicznej,
  5)
  dysponuje środkami
  określonymi w planie finansowym szkoły i odpowiada za ich prawidłowe
  wykorzystanie,
  6)
  zatrudnia i zwalnia
  nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  7)
  przyznaje nagrody oraz
  wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  8)
  występuje z wnioskami,
  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawie nagród
  nauczycieli i innych pracowników,
  9)
  jest mediatorem przy
  rozwiązywaniu spraw pomiędzy poszczególnymi organami szkoły,
  10)
  zapewnia bieżącą
  wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami szkoły.
  3. Kompetencje rady pedagogicznej stanowiące:
  1)
  zatwierdza plany pracy
  szkoły,
  2)
  zatwierdza wyniki
  klasyfikacji i promocji uczniów,
  3)
  występuje do organu
  sprawującego nadzór nad szkołą z wnioskami o dokonanie oceny działalności
  szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,
  4)
  przedstawia wnioski w
  sprawie rocznego planu finansowego i opiniuje go,
  5)
  podejmuje uchwały w
  sprawie innowacji i eksperymentów w szkole,
  6)
  ustala formy
  doskonalenia zawodowego, w tym samokształcenia nauczycieli,
  7)
  podejmuje uchwały w
  sprawie karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły.
  4.Kompetencje rady pedagogicznej opiniodawcze:
  Rada
  pedagogiczna opiniuje:
  1)
  organizację pracy
  szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2)
  wnioski dyrektora o
  przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
  3)
  propozycje dyrektora w
  sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowych.
  5. Kompetencje rady rodziców:
  1)
  występuje z wnioskami
  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do rady pedagogicznej lub
  dyrektora,
  2)
  gromadzi fundusze z
  dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,
  3)
  zasady wydatkowania
  funduszy rady rodziców określa regulamin.
  6. Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców
  uczniów.
  7. W skład rady rodziców wchodzi
  jeden przedstawiciel każdej z rad klasowych, wybrany w
  wyborach jawnych przez rodziców danej klasy.
  6.
  Kompetencje samorządu szkolnego:
  1).Samorząd
  szkolny ma:
  a)
  prawo do jawnej i
  umotywowanej oceny postępowania w nauce i zachowaniu,
  b)
  prawo do organizacji życia
  szkolnego i umożliwienie rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
  c)
  prawo do redagowania i
  wydawania gazetki szkolnej,
  d)
  prawo organizowania
  działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej w porozumieniu z
  dyrektorem,
  e)
  prawo wyboru nauczyciela –
  opiekuna samorządu.
  2).
  Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski
  i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
  3).Samorząd
  tworzą uczniowie wybrani w wyborach tajnych przez ogół społeczności szkolnej.
  § 26.
  1.W
  sprawach spornych pomiędzy organami szkoły rozstrzygnięcia zapadają w zespole:
  dyrektor szkoły, wychowawca klasy,
  przewodniczący rady rodziców, przewodniczący
  samorządu uczniowskiego.
  2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:
  • konflikt pomiędzy
   uczniem a uczniem rozwiązuje w pierwszej instancji wychowawca uczniów – dla
   uczniów tego  oddziału;
  • konflikt pomiędzy
   uczniem a uczniem z różnych oddziałów rozwiązują
  w pierwszej instancji wychowawcy uczniów;
 • konflikt pomiędzy
  nauczycielem a uczniem rozwiązuje w pierwszej instancji wychowawca ucznia;
 • konflikt pomiędzy
  wychowawcą a uczniem rozwiązuje w pierwszej instancji dyrektor;
 • konflikt pomiędzy
  nauczycielami i innymi pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły;
 • konflikt pomiędzy
  rodzicami a nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor.
 • 1)       od
  podjętej decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu wyższego stopnia;
  2)       organami
  wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w
  sprawach, o których mowa wyżej są odpowiednio:

  w stosunku do wychowawcy – dyrektor szkoły;

  w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący
  szkołę;

  w stosunku do organu prowadzącego szkolę – organ
  sprawujący nadzór pedagogiczny;

  w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny –
  Minister Edukacji Narodowej.
  3)
  odwołanie od decyzji
  organu niższego stopnia wnosi jedna ze stron do organu wyższego stopnia w
  formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji;
  4)
  odpowiedź o sposobie
  załatwienia odwołania ma formę pisemną;
  5)       uczeń
  i jego rodzice mają prawo odwołać się do sądu lub zwrócić się o pomoc
  do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.
  ROZDZIAŁ VI

  WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI W
  PROCESIE WYCHOWANIA

  § 27.
  1. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły
   zapoznaje rodziców z planem pracy szkoły, a wychowawcy klas z planami
   wychowawczymi oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikacji, promowania
   i bezpieczeństwa uczniów.
  2. Informacje na temat zachowania i postępów
   w nauce swego dziecka rodzice uzyskają w każdym czasie w dniach pracy szkoły
   poprzez osobisty kontakt nauczycieli i wychowawców z rodzicami, bieżące
   informacje związane z zachowaniem ucznia nauczyciele zamieszczają w
   dzienniczkach uczniowskich.
  3. Organizuje się stałe spotkania z rodzicami
   co 2 miesiące.
  4. Wychowawcy we współpracy z poradnią
   psychologiczno-pedagogiczną informują rodziców o możliwości dalszego
   kształcenia się.
  5. Nauczyciele przedmiotów zawiadamiają
   rodziców listownie, telefonicznie lub w dzienniczkach uczniowskich, na miesiąc
   przed zebraniem klasyfikacyjnym o przewidywanych ocenach niedostatecznych, a
   wychowawcy o nagannych ocenach z zachowania.
  ROZDZIAŁ VII

  ORGANIZACJA SZKOŁY

  § 28.
  1. Podstawową jednostką
   organizacyjną szkoły jest oddział.
  2. Liczba uczniów w oddziale
   jest ustalona przez Ministra Edukacji Narodowej.
  3. Zajęcia z wychowania
   fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 25 uczniów.
  4. W przypadku oddziałów
   liczących mniej niż 26 uczniów podziału na grupy dokonuje się za zgodą
   organu prowadzącego szkołę.
  5. Dla uczniów upośledzonych
   umysłowo szkoła może organizować zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
   zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. W szkole jest tworzony
   oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
  7. Szkoła (ze względu na
   małą liczbę uczniów w oddziałach, za zgodą organu prowadzącego) pracuje
   systemem klas łączonych;
  a)
  Oddział przedszkolny z
  klasą I ( w zależności od potrzeby),
  b)
  Klasa II z III,
  c)
  Klasa IV z V,
  d)
  Klasa VI stanowi
  samodzielny oddział,
  e)
  Zajęcia wychowania
  fizycznego są prowadzone międzyoddziałowo w klasach I, II, III i IV z V.
  § 29.
  1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W
  uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie
  od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym
  rozkładzie zajęć.
  2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel
  prowadzący te zajęcia,
  zachowując ogólny tygodniowy czas
  zajęć.
  3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Z powodu trudności lokalowych oraz
  dostosowania czasu pracy do godz. kursowania busa szkolnego, przerwy między
  lekcjami wynoszą 10 i 20 minut.
  4. W szczególnych przypadkach
  organizacyjnych przerwy mogą być skrócone do 5 min.
  § 30.
  1.
  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
  określa arkusz organizacji szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
  Arkusze organizacji szkoły składa się do 30 kwietnia każdego roku, a zatwierdza
  go organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.
  2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się:
  1)
  liczbę pracowników
  szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
  2)
  ogólną liczbę godzin
  zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
  prowadzący szkołę.
  3. Na podstawie zatwierdzonego
  arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony
  zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający
  organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  § 31.
  1.
  Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, który dla zapewnienia ciągłości i
  skuteczności pracy powinien opiekować się oddziałem w ciągu całego etapu
  edukacyjnego.
  2. Zadania wychowawcy:
  • organizować zajęcia
   zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa
   i przyjaźni wśród uczniów,
  • współdziałać z
   nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą, lekarzem szkolnym i
   rodzicami,
  • inicjować pomoc
   uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w
   trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym
   zakresie,
  • systematycznie
   informować uczniów o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych
   i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty
   między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły,
  • organizować proces
   orientacji zawodowej,
  • inicjować samorządną
   działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej
   działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawować opiekę nad
   samorządem klasowym,
  • systematycznie
   oddziaływać na wychowanków, w celu ukształtowania ich poczucia
   odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw moralnych i
   obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów
   środowiska,
  • wyrabiać w uczniach
   trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych,
  • czuwać nad realizacją
   obowiązku szkolnego,
  • prowadzić określoną
   przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie,
  • ustalać treść i formę
   godzin do dyspozycji wychowawcy,
  • prowadzić obserwacje
   psychologiczne uczniów i dokumentować je, kierować do poradni
   psychologiczno-pedagogicznej,
  • rozpoznawać środowisko
   wychowawcze ucznia,
  • udzielać porady wychowawczej
   rodzinom patologicznym lub nieudolnym wychowawczo,
  § 32.
  Uczniowie szkoły, organizacje uczniowskie.
  1. Obowiązki i prawa oraz
   system nagród i kar określa regulamin szkoły.
  2. Liczba uczniów w
   oddziale jest ustalona przez Ministra Edukacji Narodowej.
  3. Szkoła stwarza
   organizacjom uczniowskim, młodzieżowym i społecznym- z wyjątkiem partii i
   organizacji politycznych – warunki do aktywnej działalności oraz możliwość
   korzystania z pomieszczeń szkolnych.
  4. Cele, zadania i formy
   działalności organizacji działających w szkole określają ich statuty i regulaminy,
   które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.
  § 33.
  Zasady przyjmowania uczniów do szkoły.
  1. Szkoła prowadzi zapisy
   dzieci do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem pełnienia przez
   nie obowiązku szkolnego.
  2. Rekrutację uczniów
   przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
  3. Do szkoły przyjmuję
   się:
  • z urzędu dzieci
   zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  • na prośbę rodziców
   (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w
   odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
  § 34.
  1. W miarę posiadanych środków
  pieniężnych szkoła może organizować zespoły wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną
  oraz, jeżeli jest taka potrzeba, nauczanie indywidualne w przypadkach
  i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  2. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok
  szkolny, który dzieli się na 2 semestry, zakończone klasyfikacją stanowiącą
  podsumowanie osiągnięć szkolnych uczniów.
  § 35.
  1. Podstawowymi formami zajęć
  szkolnych są lekcje i nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
  2. Lekcje prowadzone są w salach, na boisku szkolnym lub za zgodą dyrektora
  poza obiektem szkolnym, np. w muzeum, w teatrze, w kinie, na wycieczce.
  § 36.
  1. Dla
  realizacji celów statutowych szkoła posiada:
  • pomieszczenia do nauki
   wyposażone w sprzęt i podstawowe pomoce naukowe,
  • mini salę do gier i zabaw,
  • bibliotekę z właściwie
   dobranymi książkami,
  • pomieszczenia
   gospodarcze.
  2. Zasady
  zaopatrzenia szkoły w pomoce naukowe i sprzęt regulują odrębne przepisy.
  § 37.
  1. Szkoła nie ma dobrych warunków do
  prowadzenia samodzielnego dożywiania uczniów, dlatego korzysta z posiłków
  dowożonych z Zespołu Szkół w Pstrągowej.
  2. Szkoła udziela pomocy doraźnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
  materialnej lub losowej.
  § 38.

  Biblioteka szkolna

  1.
  Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań
  szkoły, doskonalenia pracy nauczyciela. Posiada tylko jedno pomieszczenie do
  gromadzenia zbiorów. Brak czytelni uniemożliwia rozwijanie wszystkich funkcji
  biblioteki.
  2.
  Zadania nauczyciela bibliotekarza:
  • jest odpowiedzialny za
   dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie,
  • prowadzi zajęcia z
   zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów,
  • organizuje i
   popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły,
  • rozbudza i rozwija
   indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk
   czytania i uczenia się,
  • uczestniczy w
   uroczystościach szkolnych i pomaga w ich przygotowaniu,
  • organizuje imprezy
   czytelnicze,
  • współpracuje z Gminną
   Biblioteką Publiczną w Czudcu i filią w Pstrągowej,
  • tworzy warunki do
   poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
   efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
  3.Z biblioteki mogą korzystać
  uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  4.Korzystanie z księgozbioru jest
  bezpłatne.
  5.Pomieszczenie biblioteki
  umożliwia:
  –korzystanie
  ze zbiorów na miejscu;
  –gromadzenie
  i opracowywanie zbiorów;
  –wypożyczanie
  zbiorów poza bibliotekę.
  6.Godziny i czas pracy biblioteki
  określa regulamin biblioteki tak, aby umożliwić dostęp do jej zbiorów w czasie
  zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
  § 39.
  1. W szkole nie ma warunków do
  prowadzenia świetlicy, zapewnienia oddzielnych pomieszczeń dla organizacji
  uczniowskiego sklepiku, klubu młodzieżowego, gabinetu pielęgniarki, szatni i archiwum.
  2.Szkoła organizuje zajęcia
  opiekuńcze dla uczniów dowożonych do szkoły.
  3.Higienistka szkolna współpracuje z
  nauczycielami w szerzeniu oświaty zdrowotnej w ramach realizacji swych
  obowiązków. Pracuje w szkole raz na trzy tygodnie.
  4. Zatrudnieni w miejscowym ośrodku
  zdrowia lekarze są odpowiedzialni za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów.
  .

  ROZDZIAŁ VIII

  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

  § 40.

  Zadania nauczycieli

  1.
  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z przydziałem przedmiotowym
  i jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz
  jakość i wyniki swej pracy.
  2. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1)
  poznanie osobowości,
  warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju
  psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz
  pozytywnych cech charakteru,
  2)
  rzetelne i
  systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – zgodnie
  z zasadami współczesnej dydaktyki,
  3)
  prawidłowe
  realizowanie programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak
  najlepszych warunków,
  4)
  doskonalenie zawodowe,
  troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni,
  5)
  tworzenie warunków do
  aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym
  poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania,
  kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy umysłowej, zespołowej i
  indywidualnej,
  6)
  kształtowanie postaw
  patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego
  uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,
  • upowszechnianie
   samorządności jako metody wychowawczej,
  • ochrona uczniów przed
   skutkami demoralizacji i uzależnienia,
  • systematyczna
   współpraca z domem rodzinnym uczniów,
  • zachowanie
   bezstronności w ocenie uczniów,
  • udzielanie pomocy w
   przezwyciężaniu trudności, niepowodzeń szkolnych oraz działanie w kierunku
   rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów szczególnej troski,
  • przestrzeganie zasad
   oceniania przyjętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz Przedmiotowym
   Systemie Oceniania;
  • zapoznanie uczniów i
   ich rodziców na początku roku szkolnego z wymaganiami programowymi zawartymi w
   podstawie programowej oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania;
  • prowadzenie
   dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • udział w
   organizowanych przez szkołę spotkaniach z rodzicami;
  3.Nauczyciele
  podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzystają z ochrony
  przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie
  Kodeks Karny.
  4.Organ
  prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować
  w obronie nauczycieli, gdy ustalone dla
  nich uprawnienia zostaną naruszone.
  5.W swojej pracy nauczyciel może
  korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej
  ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych,
  dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.
  § 41.

  Zadania innych pracowników
  szkoły

  1.W szkole zatrudnia się pracowników obsługi tworząc następujące
  stanowiska:
  • woźny szkolny,
  • sprzątaczka.
  2. Obowiązki
  pracowników administracyjno – gospodarczych określa dyrektor zgodnie z
  regulaminem pracy.
  3.Zasady zatrudniania nauczycieli określa Karta Nauczyciela, a
  zasady zatrudniania pracowników obsługi określają odrębne przepisy.
  4.Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może utworzyć inne niż
  wymienione
  w ust. 1 stanowiska obsługi.
  5. Zatrudnieni w miejscowym ośrodku zdrowia: lekarz, lekarz
  dentysta, higienistka są odpowiedzialni za zdrowie i rozwój fizyczny
  uczniów, uczestniczą w szerzeniu oświaty zdrowotnej współdziałając
  w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami.
  § 42.
  Obowiązek szkolny.
  1. Obowiązek szkolny
   rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym
   dziecko kończy 6 lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do końca roku
   szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
  2. Kurator Oświaty może
   zwolnić ucznia z obowiązku szkolnego w chwili ukończenia 16 lat na uzasadniony
   wniosek dyrektora szkoły.
  3. Na wniosek rodziców
   naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed 1 września ukończy 6 lat,
   jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki.
  4. W przypadkach
   uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego
   może być odroczone za zgodą dyrektora szkoły na podstawie opinii poradni
   psychologiczno-pedagogicznej, nie dłużej niż na jeden rok.
  5. Uczniowie, którzy
   ukończyli kl. V i VI i co najmniej 14 lat, a nie rokują ukończenia szkoły w
   normalnym trybie, będą kierowani do innych szkół podstawowych organizujących klasy
   przysposabiające do pracy zawodowej.

  ROZDZIAŁ IX

  PRAWA I OBOWIĄZKI
  UCZNIA

  § 43.
  Uczeń ma
  obowiązek:
  1.
  Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
  2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na
  naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,
  uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie
  punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia
  do sali, w której się one odbywają.
  3. Właściwego zachowania się w trakcie zajęć
  edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie
  rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego
  przez nauczyciela.
  4. Respektować postanowienia regulaminu szkoły.
  5.
  Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac
  poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.
  6.
  Uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych.
  7. Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie
  nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany
  jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być
  sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach
  nieobecności dziecka, lub zwolnienia lekarskiego.
  8.
  Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności.
  9. Dbania
  o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu.
  10. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i
  poza nią.
  11. Dbania o piękno mowy ojczystej.
  12. Okazywania szacunku nauczycielom i innym
  pracownikom szkoły.
  13. Podporządkowania się zarządzaniom dyrektora
  szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego
  lub szkolnego.
  14. Podporządkowania się zarządzaniu dyrektora
  szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
  elektronicznych.
  15. Przestrzegania zasad współżycia społecznego :
  • uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,
  • przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności;
  • szanuje poglądy i przekonania innych;
  • szanuje godność i wolność drugiego człowieka;
  • zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
   powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu.
  16.
  Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:
  • uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,
  • nie używa narkotyków ani innych środków odurzających;
  • zachowuje czysty i schludny wygląd;
  • włosy czyste, nie farbowane,
  • paznokcie krótkie, nie malowane,
  • warz bez makijażu,
  • ubranie zakrywające talię, ramiona, uda.
  17.Troszczenie
  się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.
  18. Za
  zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice
  zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego
  naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.
  19. Nosić
  schludny w szkole strój szkolny, a na szkolne uroczystości strój galowy; biała
  bluzka, czarna lub granatowa spódnica, spodnie.
  20. Bezwzględnie przestrzegać zakazu samowolnego opuszczania
  terenu szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz zajęć
  pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (dyskoteki, akademie).
  Uczeń ma prawo do:
  1. Przejawiania własnej
   aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich
   możliwości szkoły.
  2. Wyrażania opinii na
   temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania związane z treścią
   nauczania.
  3. Przedstawiania
   wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz
   uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
  4. Poszanowania godności
   własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.
  5. Wyrażania opinii
   dotyczących życia szkoły.
  6. Wyboru przez siebie
   organizacji, do której chce należeć; w przypadku organizacji działającej poza
   szkołą – za wiedzą i zgodą dyrektora.
  7. Uczestnictwa w
   zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
  8. Uczestnictwa w
   konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez
   szkołę.
  9. Odpoczynku – na okres
   przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.
  10.
  Opieki socjalnej na zasadach
  określonych przepisami.
  1. Jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny
   swojego stanu wiedzy i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia
   się odrębnie.
  12.
  Powiadomienia z
  wyprzedzeniem i terminem w zakresie pisemnych sprawdzianów; w ciągu dnia może się
  odbyć tylko 1 sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż 3.
  1. Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi
   sobie z opanowaniem materiału i powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzianu
   i oceny wiedzy.
  14.
  Pomocy ze strony
  kolegów.
  15.
  21 marca jest dniem
  bez odpytywania.
  16.
  Ochrony przed
  wszelkimi formami przemocy psychicznej oraz ochrony
  i poszanowania jego godności.
  17.
  Spełniania obowiązku
  szkolnego poza szkołą (za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora
  szkoły w obwodzie w której uczeń mieszka).
  18.
  Zapewnienia
  bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu
  w sytuacji, gdy odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 km dla uczniów I-III lub 4 km dla uczniów IV-VI.
  19.
  Pomocy w przypadku
  trudności w nauce i rozwijania swoich zainteresowań
  i uzdolnień.
  20.
  Ochrony zdrowia,
  opieki zdrowotnej i korzystania z pomocy materialnej.
  21.
  Informacji o swoich
  prawach i uprawnieniach, o procedurach odwoływania się oraz instytucjach do
  których może się zwrócić w przypadku nieprzestrzegania praw.
  § 44.

  Nagrody i wyróżnienia:

  1.Za wzorową naukę i wzorowe
  zachowanie, 100% frekwencję, uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i
  nagrody:
  a) Pochwałę wychowawcy klasy wobec
  klasy
  b) Pochwałę dyrektora wobec szkoły.
  c) List pochwalny wychowawcy i
  dyrektora szkoły do rodziców.
  d) Nagrodę rzeczową.
  e) Dyplom uznania.
  f) Reprezentowanie szkoły na
  zewnątrz.
  g) Wytypowanie do uczestnictwa w
  wycieczce lub innej imprezie organizowanej dla wyróżniających się uczniów.
  h) Przyznanie odznak, tytułów i
  świadectw dla wyróżniających się uczniów przewidzianych przepisami władz
  oświatowych.
  2.Szczególne osiągnięcia ucznia w
  konkursach przedmiotowych, turniejach, igrzyskach sportowych, lub inne,
  przynoszące zaszczyt szkole odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
  Kary:
  1. Odsunięcie od wycieczki
   lub innej imprezy szkolnej.
  2. Upomnienie wychowawcy
   klasy.
  3. Upomnienie lub nagana
   dyrektora szkoły.
  4. Upomnienie lub nagana
   dyrektora szkoły wobec szkoły.
  5. Zawieszenie prawa do
   reprezentowania szkoły na zewnątrz.
  6. Przeniesienie do innej
   szkoły.
  Tryb rozstrzygania sporów:
  1. Spory między uczniami
   rozstrzyga powołany sąd koleżeński.
  2. Uczeń ma prawo odwołać
   się od decyzji sądu koleżeńskiego do dyrekcji szkoły.
  3. Szczegółowe normy zachowania się uczniów, ich
   prawa i obowiązki, system kar i nagród, określa regulamin szkoły.
  4. Od kary wymierzonej
   przez wychowawcę można odwołać się do dyrektora szkoły. Uczeń lub jego rodzice
   mają prawo do odwołania się od zastosowanej w stosunku
  do ucznia kary w terminie do 7 dni od daty przekazania informacji o karze przez
  wychowawcę klasy.
 • Dyrektor, do którego
  wniesiono odwołanie może zmienić rodzaj kary lub uniewinnić ucznia, względnie
  przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia wychowawcy.
 • 10.  Od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły uczeń lub jego
  rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie.
  11.  Odwołanie składa się na piśmie w terminie 7 dni do
  dyrektora szkoły, który powołuje komisję w składzie:

  dyrektor jako
  przewodniczący komisji;

  opiekun samorządu uczniowskiego;

  wychowawca klasy;

  przewodniczący
  samorządu uczniowskiego.
  8.Komisja dokonuje rozpoznania
  odwołania, bada sprawę i ponownie ocenia postępowanie ucznia.
  9.Ustalenia komisji są ostatecznym
  stanowiskiem szkoły.
  10.  Rodzice dziecka mają prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji
  dyrektora lub komisji do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego
  nadzór pedagogiczny (zgodnie z ich uprawnieniami) w terminie 3 dni od daty
  poinformowania rodziców o stanowisku komisji.
  11.  Do czasu decyzji organu prowadzącego szkołę lub organu
  sprawującego nadzór pedagogiczny dyrektor wstrzymuje wykonanie kary nie dłużej
  jednak niż na 14 dni.
  12.  Jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub
  uniewinnienia ucznia nie można w wyniku zastosowania procedury odwoławczej
  wymierzyć kary bardziej dotkliwej.

  ROZDZIAŁ X

  PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

  § 45.
  1.Rodzice mają prawo do:
  1)
  znajomości statutu
  szkoły, WSO, SPW, SPP, zasad przeprowadzania sprawdzianu;
  2)
  wyrażania opinii i
  występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły za pośrednictwem
  rady rodziców;
  3)
  aktywnego udziału w
  życiu klasy i szkoły;
  4)       uzyskiwania
  informacji na temat wybranych programów i podręczników;
  5)       uzyskiwania
  informacji na temat wymagań edukacyjnych, sposobów sprawdzania osiągnięć
  edukacyjnych uczniów, warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana
  rocznej oceny z zajęć edukacyjnych ;
  6)       uzyskiwania
  informacji na temat warunków, sposobów i kryteriów oceniania zachowania oraz
  warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
  klasyfikacyjnej zachowania;
  7)       występowania
  z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana
  z zajęć edukacyjnych i zachowania;
  8)       zgłaszania
  zastrzeżeń dotyczących niezgodnego z przepisami prawa ustalania rocznej oceny
  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania;
  9)       występowania
  z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;
  10)   występowania
  z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego;
  11)
  wyrażania opinii na temat programu wychowawczego
  i profilaktycznego realizowanych w szkole;
  12)
  pełnej i rzetelnej informacji na temat wyników
  kształcenia, przyczyn niepowodzeń i trudności w nauce;
  13)
  uzyskiwania pomocy w sprawach nauki, wychowania
  i dalszej edukacji swoich dzieci;
  14)
  wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w
  wycieczkach i imprezach szkolnych;
  15)
  uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  2.Rodzice są zobowiązani do:
  1)
  wychowywania dzieci w
  duchu odpowiedzialności za siebie i innych,
  w poszanowaniu i akceptowaniu innych
  ludzi i ich przekonań;
  2)
  dopełniania czynności
  związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu do
  szkoły;
  3)
  zapewnienia
  regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  4)
  współpracy z
  wychowawcą i nauczycielami;
  5)
  zapewnienia dziecku
  warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
  6)
  zadbania o estetyczny
  wygląd dziecka;
  7)
  przekazywania
  istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka, mających wpływ na jego
  funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole;
  8)
  bieżącego
  usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole(do 7 dni osobiście,
  telefonicznie lub pisemnie);
  9)
  przekazywania szkole
  orzeczeń i opinii PPP, które mogą ułatwić dziecku naukę przez dostosowanie
  wymagań do jego możliwości.
  § 46.
  1.Rada rodziców i samorząd uczniowski działają w
  oparciu o statut szkoły i przepisy ministerialne oraz własne plany działalności
  i regulaminy.

  ROZDZIAŁ XI

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 47.
  1.Szkoła może posiadać własny
  sztandar, godło, obowiązujący ucznia strój szkolny oraz ceremoniał szkolny.
  § 48.
  1. Szkoła prowadzi i przechowuje
  dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  § 49.
  1.Zasady prowadzenia przez szkołę
  gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
  § 50.
  1. Organami uprawnionymi
   do wnioskowania w sprawie zmian przepisów statutu szkoły są:

  dyrektor szkoły;

  rada pedagogiczna;

  organ prowadzący;

  organ sprawujący
  nadzór pedagogiczny.
  1. Wszelkich zmian w
   treści statutu dokonuje rada pedagogiczna w drodze nowelizacji.
  2. Wnioski w sprawie
   zmian wnoszone są do przewodniczącego rady pedagogicznej.
  3. Dyrektor szkoły na
   posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawia złożone wnioski w celu ich
   zaopiniowania.
  4. Projekt zmian w
   statucie przedstawiany jest do uchwalenia radzie pedagogicznej.
  5. Od momentu uchwalenia
   zmiany, staje się ona prawem.
  § 51.
  1. Dyrektor Szkoły zapewnia
   możliwość zapoznania się ze statutem szkoły wszystkim członkom społeczności
   szkolnej.
  § 52.
  1. Do spraw nie objętych
   niniejszym Statutem mają zastosowanie uregulowania prawne zawarte w innych
   dokumentach.
  § 53.
  1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc
   Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pstrągowej z dnia 21 września 2007 r.
  § 54.
  Statut został przejęty Uchwałą nr 2/2010/2011 przez radę
  pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 30września 2010 roku.
  Statut obowiązuje
  od dnia 01 października 2010 roku.
  RADA                                                                                   RADA                                                                    SAMORZĄD
  PEDAGOGICZNA:                                                              RODZICÓW:                                                        UCZNIOWSKI:

  Możliwość komentowania jest wyłączona.