Koncepcja

WIZJA

WYKSZTAŁCENIE JEST INWESTYCJĄ NARODÓW WE WŁASNĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania – uczenia się przebiega bez stresu. Nasz program pracy wychowawczo- dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania szkoły   i domu są skoordynowane a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami. pomagamy każdemu dziecku odnaleźć tkwiący w nim talent i rozwinąć go na miarę swoich możliwości.

 

Dzięki temu nasi uczniowie:

1.     Pielęgnują  tradycje naszej szkoły.

2.     Potrafią współdziałać ze środowiskiem.

3.     Rozumieją świat i uczą się rozwiązywać swoje problemy.

4.     Poznają wymagane pojęcia i zdobywają rzetelną wiedzę na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, zapewniając każdemu kształcenie dostosowane do jego możliwości.

5.     Starają się rozwiązywać problemy w sposób twórczy.

6.     Ćwiczą porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.

7.     Rozwijają dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

8.     Uczą się rozpoznawać i hierarchizować moralne dokonywanie wyborów.

9.     Tworzą w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów, kształtują postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

10.   Dbają o psychiczne i fizyczne zdrowie własne i innych

 

MISJA

Nasz szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

1.     Zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojej ojczyzny.

2.     Stanie się odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego, za zdrowie własne i innych.

3.     Umie współpracować z innymi i rozwiązywać zaistniałe problemy.

4.     Zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia.

5.     Opanuje umiejętności korzystania ze źródeł informacji.

6.     Rozwinie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

7.     Rozpozna i zhierarchizuje wartości moralne, dokona pozytywnych wyborów.

8.     Ukształtuje postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz wykształcenia dzieci na ludzi twórczych i kulturalnych. Wspomaga ich w pokonywaniu problemów, przygotowuje ich do we współczesnym informacyjnym społeczeństwie. Tak szerokie pojęte wykształcenie jest „INWESTYCJĄ NARODÓW WE WŁASNĄ PRZYSZŁOŚĆ” .

 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i prawdziwej komunikacji oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

Nasz absolwent:

1. Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju i świata.

2. Prezentuje postawę patriotyczną.

3. Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny.

4. Wie co to jest system wartości- poszukuje dobra.

5. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny      w myśleniu       i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.

6. Dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych.

7. Zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji.

8.  W szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie jego   potrzeb.

9.  Zna zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych                      i multimedialnych, ma świadomość zagrożeń z nich płynących.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.