Zarządzenia Dyrektora Szkoły w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 1/2014

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PSTRĄGOWEJ

Z DNIA 19 LUTEGO 2014 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pstrągowej na rok szkolny 2014/15.

Na podstawie art.20zb ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr256, poz.2572 z póź. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. poz.7) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 w następującym składzie:

  1. Bożena Jakóbowicz – przewodniczący komisji;
  2. Danuta Gierlak – członek komisji;
  3. Katarzyna Cieślak – członek komisji;
  4. Maria Gałek  – członek komisji;
  5. Beata Szpakowska – członek komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej oraz na stronie internetowej placówki.

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2014

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PSTRĄGOWEJ

Z DNIA 20 LUTEGO 2014 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pstrągowej  na rok szkolny 2014/15.

Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(Dz. U. z 2014 r. poz.7),w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Czudec, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej zarządza, co następuje:

§  1. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pstrągowej na rok szkolny 2014/15:

L.p. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosku wraz z załącznikami od 3.03 – 17.03 2014r. do godz.15.00 od 05.05. 2014 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych 21.03. 2014r. do godz.15.00 do 30.05.2014 r. do godz.15.00
3. Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola) od 24.03.2014r. do 31.03.2014r. do godz. 15.00  
4. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 07.04.2014r. do godz. 15.00 13.06.2014r.do godziny 15.00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej oraz  na stronie internetowej.

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2014

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PSTRĄGOWEJ

Z DNIA 19 LUTEGO 2014 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej na rok szkolny 2014/15.

Na podstawie art.20zb ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr256, poz.2572 z póź. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. poz.7) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 w następującym składzie:

  1. Bożena Jakóbowicz – przewodniczący komisji;
  2. Danuta Gierlak – członek komisji;
  3. Katarzyna Cieślak – członek komisji;
  4. Maria Gałek  – członek komisji;
  5. Beata Szpakowska – członek komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej oraz na stronie internetowej placówki.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2014

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PSTRĄGOWEJ

Z DNIA 20 LUTEGO 2014 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I  Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej  na rok szkolny 2014/15.

Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(Dz. U. z 2014 r. poz.7),w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Czudec, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej zarządza, co następuje:

§  1. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do  klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej na rok szkolny 2014/15:

L.p. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosku wraz z załącznikami od 3.03 – 17.03 2014r. do godz.15.00 od 05.05. 2014 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych 21.03. 2014r. do godz.15.00 do 30.05.2014 r. do godz.15.00
3. Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola) od 24.03.2014r. do 31.03.2014r. do godz. 15.00  
4. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 07.04.2014r. do godz. 15.00 13.06.2014r.do godziny 15.00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej oraz  na stronie internetowej.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.