Terminy spotań z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2015/2016

L.p. Rodzaj  spotkania Data Godzina
1 Organizacja pracy szkoły, wybór 

Rad Klasowych i Rady Rodziców.

15.09.2015 

wtorek

16:00
2 Zebranie śródokresowe, 

omówienie postępów w nauce,

sprawy wychowawcze.

3 Podsumowanie pracy za I semestr.
4 Zebranie śródokresowe, 

omówienie postępów w nauce,

sprawy wychowawcze.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.